Duurzaam Heemstede

Als liberaal en groen raadslid voor de VVD zet ik mij in voor een duurzaam Heemstede. Ik vind het belangrijk inwoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de gemeenteraad. Daarom ben ik deze blog gestart. In de eerste raadsvergadering van dit politieke jaar was er veel aandacht voor de een duurzaam Heemstede. Als eerst bij het beleidsplan openbare verlichting en vervolgens bij het behandelen van de kaderbrief. Welke stappen gaan we nemen voor een duurzaam Heemstede? 

Openbare verlichting wordt duurzaam 

In 2013 is door de Sociaal-Economische Raad (SER) het energieakkoord gepresenteerd, met daarin het energie- en klimaatbeleid tot 2030. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Op het gebied van verduurzamen van de openbare verlichting bevat het energieakkoord een belangrijke ambitie. Het doel is om in 2020 20% meer energie te besparen ten opzichte van 2013 en in 2030 maar liefst 50%.

Heemstede duurzaam verlicht 

In september presenteerde het college het nieuwe beleidsplan voor openbare verlichting. In dit plan toont het college haar plannen voor de komende 4 jaar op het gebied van openbare verlichting. Het is positief om te lezen dat Heemstede beschikt over een relatief zuinige openbare verlichting. Dit maakt de doelstellingen van de SER voor Heemstede wel extra ambitieus. Komende vijf jaar vervangt de gemeente alle openbare verlichting in Heemstede voor een duurzaam alternatief. De gemeente houdt hierbij rekening met het karakter van de wijk. Met het nieuwe beleidsplan worden de doelstellingen van het energieakkoord voor zowel 2020 en 2030 bereikt. Een mooi vooruitzicht!

Heemstede in 2019 duurzaam? 

Bij het bespreken van de kaderbrief, een vooruitblik van het college op het beleid van 2019, zijn 11 moties ingediend. Bijvoorbeeld in de motie ‘Een duurzaam Heemstede’ roepen we het college op om een plan van aanpak te presenteren voor de verduurzaming van Heemstede. Een belangrijk onderdeel hiervan is een onderzoek naar alle gemeentelijke gebouwen. Waar liggen de grootste kansen en uitdagingen voor de gemeente? Hoe kunnen we snel aan de slag met het verduurzamen van onze schoolgebouwen? En op welke manier kunnen we duurzame initiatieven een plek geven in onze gemeente?

Motie duurzaamheid 

Wethouder Mulder reageerde namens het college zeer positief op de motie. De genoemde termijn voor de presentatie van het plan van aanpak vond zij wel wat ambitieus. Uiteraard wilden we hierin tegemoetkomen en stelden na overleg februari 2019 voor als nieuwe deadline voor het plan van aanpak. Helaas is de motie ‘Een duurzaam Heemstede’ verworpen omdat deze niet werd gesteund door een meerderheid van de raad. De coalitie benadrukte dat de inhoud als heel positief werd ervaren maar de genoemde termijn niet haalbaar is. Uiteraard erg jammer dat de motie niet is aangenomen. Gezien de positieve reacties op de inhoud, heb ik er vertrouwen in dat het college de genoemde punten uit de motie toch meeneemt in hun streven naar een duurzaam Heemstede.