Stilte voor de Storm

Stilte voor de storm

De raadsvergadering van 29 mei leek een korte te worden maar werd toch pas vlak voor middernacht gesloten. We namen afscheid van een collega, verwelkomden twee nieuwe raadsleden en bespraken een hamerstuk om gekapte bomen te herplanten.

 We’ll meet again

Aan het begin van de vergadering, namen we afscheid van raadslid en oud-wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66). Op 28 mei is Sebastiaan geïnstalleerd als wethouder in Vlaardingen. Jan Duinker komt voor hem in de plaats. Antoine Rocourt neemt het fractievoorzitterschap over. Ook is Tom Smole geïnstalleerd ter vervanging van Peter Keyzer (HBB). Peter is door een vervelende val een tijd uit de running is.

Een boom voor een boom

Projectontwikkelaar Chateauform ontwikkelt in het klooster Mariënheuvel een seminarhotel. VVD is erg blij met dit project. Maar we zijn minder enthousiast over de bomenkap. Om een parkeerplaats met 104 plaatsen te realiseren, worden er 76 bomen gekapt. Aanleiding om samen met D66 een motie in te dienen: voor elke boom eruit moet er eentje in! De wethouder geeft aan dat er 40 van de 76 bomen worden herplant. De overige bomen zouden al worden gekapt. Dit om het bos vitaal te houden, als onderdeel van het beheerplan. Met deze uitleg hebben we besloten om de motie in trekken.

 Uitdaging

Komende maand hebben we maar liefst drie raadsvergaderingen. De reguliere vergadering is op 20 juni. Daarnaast bespreken we op 17 en 27 juni de financiële stukken. Hoe staan we er in Heemstede financieel voor? Wat zijn de plannen voor 2020-2023? Heemstede staat voor grote opgaven. Bijvoorbeeld het onderhoud en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, een integraal huisvestingsplan voor de scholen en de omgevingsvisie die ontwikkeld moet worden. Deze opgaven, in combinatie met de lagere storting uit het gemeentefonds en de verwachte cao-stijging, vormen een (financiële) uitdaging voor Heemstede.

MJOP ingenomen na kritische vragen VVD

Op de agenda van 28 maart stonden slechts twee bespreekpunten. Het eerste punt ‘Evaluatie minimabeleid 2017-2018’ leverde veel discussie op tussen de fracties. Bij het tweede punt, Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen, bleven belangrijke vragen helaas onbeantwoord.

Meer Maatwerk in Minimabeleid

Inwoners met een inkomen van 130 tot 150% van de bijstandsnorm, hebben vaak moeite om rond te komen. Daarom schreef Heleen Hooij, in samenwerking met de PvdA, de motie ‘Meer maatwerk in Minimabeleid’. Hierin verzoeken we het college om eenmalig de inkomensgrens van 130% met ‘de menselijke maat’ te interpreteren.

Verruiming inkomensgrens

Met deze eenmalige verruiming van de inkomensgrens, realiseren we dat meer kinderen in aanmerking komen voor de kledingcadeaukaart. De gemeente verstrekt de cadeaukaart van €100,- aan kinderen van 0 tot 18 jaar, als extra ondersteuning voor de feestdagen. Ook stellen we een bijdrage beschikbaar voor de aanschaf van een computer of smartphone, voor kinderen onmisbaar bij de gang naar het voortgezet onderwijs.

Weerstand vanuit coalitiepartijen

Negatieve geluiden over ‘valse verwachtingen’ die hiermee gewekt zouden worden en ‘overschrijdingen van budgetten’ die op de loer zouden liggen werden door Heleen stevig weerlegd. Want voor goede plannen waarbij we een bredere groep inwoners helpen, stellen wij graag geld beschikbaar.

Meerjarenonderhoudsplan mist duurzaamheid

Voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en objecten werkt Heemstede met een meerjarenonderhoudsplan. De basis voor dit MJOP is het kwaliteitsniveau, dat door de raad is vastgesteld op niveau 3, sober doch doelmatig. Het nieuwe MJOP is noodzakelijk voor de verduurzamingsopgave die de komende jaren ingezet wordt.

Blik op de toekomst

VVD Heemstede vindt dat het college in het plan onvoldoende rekening heeft gehouden met de toekomstige kosten van het duurzame onderhoudsplan. We maken ons grote zorgen over de hoogte van de onderhoudskosten en de slag naar verduurzaming die in dit plan nog niet is meegenomen. Op deze manier vreest de VVD voor nog hogere financiële tegenvallers. We werken graag mee aan de grote opgave om Heemstede groener en duurzamer te maken. Daarom hebben we behoefte aan meer samenhang tussen de twee onderhoudsplannen. Alleen dan krijgen we zicht op een realistische aanpak en een realistische kijk op de te verwachtte kosten. Juist in tijden van verandering en hoge groene ambities verwacht VVD Heemstede een integrale behandeling van onderhoud en duurzaamheid.

Stuk weer ingenomen

Helaas kon de wethouder geen overtuigend antwoord geven op de gestelde vragen. Waarom moet het plan direct worden goed gekeurd? Kunnen we niet veel beter wachten op het plan in juni, waarin de duurzaamheidsslag wel gemaakt wordt? Is een integrale aanpak niet veel realistischer en efficiënter? Na een lange discussie, besloot de raad het voorliggende stuk terug te geven aan het college. VVD vindt dit een verstandige keuze en kijkt uit naar het DMJOP!

 

Een inclusieve gemeente

De raadsvergadering van 31 januari telde een aantal interessante bespreekpunten. Welke uitgangspunten stellen we vast voor de rekenkamerfunctie? En hoe gaan we om met de samenwerking met Bloemendaal? Een raadsgesprek hierover stond op de agenda. Ook voegde PvdA een motie toe over Heemstede als regenbooggemeente. Na de schorsing van ruim vijf kwartier, de coalitiepartijen stelden kritische vragen aan het CDA over een ingezonden brief in de krant, kon de vergadering hervat worden.

 Rekenkamerfunctie in Heemstede

In de commissie middelen van 16 januari is de toekomst van de rekenkamerfunctie in Heemstede besproken. De rekenkamerfunctie is een wettelijk verplichte, onafhankelijke commissie. Zij doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid. VVD Heemstede erkent het belang van de commissie. We vinden het een waardevol instrument bij onze controlerende functie als raadslid. VVD heeft altijd de voorkeur gegeven aan een rekenkamer met alleen externe leden en geen raadsleden. We vinden het sterk en verbindend dat onderwerpen door fracties worden aangedragen maar dat juist de rekenkamerleden (niet-raadsleden) een keuze maken voor onderzoek. Voor de VVD is dit eens ultieme kans voor participatie. Fracties dragen aan en burgers checken. De meerderheid van de raad stemde hier gelukkig mee in. Na het zomerreces van 2019 heeft Heemstede een Rekenkamer.

Heemstede voor iedereen

PvdA bracht de Motie ‘Heemstede Regenbooggemeente’ in. Een positieve motie, toch heb ik tegen gestemd. Binnen de fractie waren de meningen verdeeld. Daarom is gevraagd om een hoofdelijke stemming. Als liberaal geloof ik in vrijheid en gelijkwaardigheid. Ik pleit dan ook voor een samenleving waarin voor iedereen gelijke rechten gegarandeerd zijn. Helaas worden er, naast LHBTI’s, meer groepen buitengesloten. Bijvoorbeeld op basis van religie en levensbeschouwing, armoede, leeftijd of beperking. Ik ben absoluut voor een regenbooggemeente maar ik vind deze motie te beperkt. Dat werkt misschien wel averechts. We maken een uitzondering en roepen daarin op om geen uitzonderingen te maken. Dat vind ik vreemd. Zoals genoemd in de motie ben ik absoluut voorstander van voorlichting en gesprek maar in een veel breder kader. Namelijk: acceptatie van diversiteit.

Zie ook: https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit

Samenwerking Bloemendaal

Na een lange vergadering is besloten om het gesprek over de samenwerking met Bloemendaal, te verplaatsen naar de volgende commissievergadering van 13 februari. Alle fracties waren het erover eens dat het onderwerp te belangrijk is om na een vergadering van 4 uur nog te behandelen. VVD Heemstede heeft een duidelijk standpunt. Wat ons betreft is Heemstede, een inclusieve maar zeker ook zelfstandige gemeente!

 

 

 

 

 

 

Agenda raad blijft leeg!

Op de raadsagenda van 29 november stonden vier hamerpunten. Dit zijn punten die in de commissies zijn besproken en unaniem aangenomen. Daarom hoeven ze niet verder te worden besproken in de raad en kunnen worden afgehamerd. VVD maakt zich grote zorgen over de leegte van de raadsagenda. Er zijn veel opdrachten en uitdagingen voor Heemstede maar toch blijft de agenda leeg. De vele vragen van de raad, maakten dan ook dat de vergadering, ondanks de lege agenda, tot kwart voor elf duurde.

 Motie Veilig Verkeer Havendreef

De verkeersproblematiek in Heemstede staat hoog op de agenda. VVD heeft altijd gezegd; eerst de infrastructuur op orde en dan pas bouwen. Daarom hebben we, samen met D’66 en CDA, de motie Veilig Verkeer Havendreef ingediend. In de nieuwe wijk Havendreef worden momenteel 76 woningen gebouwd met elk twee parkeerplaatsen. Ook door de nieuwe wijk Wickevoort en de ontwikkeling van het Havenkwartier zal de verkeersdruk in Heemstede toenemen. Daarom roepen we het college op de mogelijke verkeerseffecten te laten onderzoeken en op zoek te gaan naar een goede oplossing.

Voetgangersoversteekplaats Binnenweg

Sinds een aantal weken liggen er op de Binnenweg voetgangersoversteekplaatsen. Deze ‘zebramatten’ zorgen voor veel onveilige situaties. Het is onduidelijk wat de functie is. Hebben voetgangers voorrang? Hoe moeten we dit schaakbord in wiebellijnen interpreteren? Inmiddels hebben diverse raadsleden en inwoners hun zorgen geuit. Al meerdere malen heeft VVD om opheldering gevraagd aan de wethouder. Zo ook deze raadsvergadering. Helaas hebben we nog geen antwoord van de wethouder ontvangen. VVD hoopt dat het antwoord snel komt, zodat deze onveilige situatie op de Binnenweg kan worden opgelost!

 Plein 1 op de agenda!

Inmiddels is het duidelijk dat de bouw van Plein 1 gepaard gaat met een enorme kostenoverschrijding. Waar het budget €1,8 miljoen was bij de start, zijn de kosten momenteel opgelopen tot €3,5 miljoen en het einde is nog niet in zicht. VVD maakt zich grote zorgen over deze parel in ons dorp. We zien absoluut de pracht en waarde van het gebouw en de gebruikers. Naast zorg over de kosten is de VVD ook bang voor een enorm parkeerprobleem. Vrij parkeren bij Plein 1 is interessant voor velen! Gebruikers van de Binnenweg, gasten van Plein 1 maar denk ook aan vakantievierders die auto parkeren en vervolgens met de bus naar Schiphol vertrekken.

 zorgen over de Lege Raadsagenda

Er zijn veel opdrachten en uitdagingen voor Heemstede. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele vragen die raadsleden en inwoners hebben. VVD kijkt uit naar de voorstellen van het college. We willen nu aan de slag voor een duurzaam, sociaal en veilig Heemstede.

 

 

Begroting 2019

Jaarlijks bespreekt de raad in november de begroting. Ook op 8 en 9 november, hier in Heemstede. Het college noemt ‘samen werken aan een mooi, duurzaam, veilig en sociaal Heemstede. Een mooie ambitie waar de VVD zich goed in kan vinden. Maar wat willen we dan bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? En natuurlijk niet onbelangrijk: wat mag het kosten?

 Een begroting vol ambitie

Het college presenteert een ambitieus plan. Het versterken van participatie, een snellere verduurzaming voor Heemstede, een veilig en sociaal Heemstede. De koers is duidelijk maar hoe gaan we dit bereiken? We zien waar het college heen wilt met Heemstede en willen daar graag in mee. De concrete plannen èn het kostenplaatje zijn helaas niet zo duidelijk.

Een duurzame begroting?

Het college reserveert in de begroting €10.000 voor het opstellen van een ecologisch beleidsplan. VVD is hier ontzettend blij mee. Want we waarderen het groen in onze gemeente en vinden het belangrijk dat dit in stand wordt gehouden. Ook de €40.000 voor duurzaam beleid stemt ons positief.

Motie Duurzaam 2.0.

Voor de begrotingsvergadering schreef ik names de VVD, de motie Duurzaam 2.0. In deze motie nogmaals de oproep aan het college: maak uw plannen concreet! Onderzoek wat er nodig is voor de energietransitie en de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. Maak uw plan concreet voor de raad in planning, inzet en kosten. Daarnaast ook de oproep om dit voor onze inwoners duidelijker te maken, via het digitale duurzaamheidsloket. Met een unaniem aangenomen motie, stuurt de raad het college op pad. De begroting is duurzaam, nu nog concreet.

Nieuwe initiatieven

Er is veel gesproken over ‘hoofdstuk 3’ van het collegeakkoord. In dit hoofdstuk is ruimte gelaten voor inbreng van de gemeenteraad, bewoners, maatschappelijke instanties, ondernemers en andere belanghebbenden. Het college stelt in de begroting van 2019 voor om, voor deze nieuwe initiatieven, jaarlijks €50.000 uit de algemene reserve te reserveren. VVD, D’66 en CDA juichen nieuwe initiatieven toe en maakten een aanpassing op het voorstel; niet bij voorbaat al €50.000 toezeggen maar eerst ingediende plannen beoordelen.

Gemiste kans

Voor goede plannen stellen wij graag geld beschikbaar! Het amendement kon op positieve steun vanuit het college rekenen. De wethouder benadrukte de positieve handreiking van de oppositie. Ook in het daaropvolgende debat leek het erop dat de raad er samen uit ging komen. Geheel onverwacht stemden de coalitiepartijen toch tegen het amendement. Na schorsing besloten de oppositiepartijen om tegen de begroting te stemmen. Een moeilijke keuze, haaks op het positieve gevoel van de dag. Achteraf denk ik dat de kans tot een raadsbrede samenwerking is blijven liggen.